Pályázatok

Pályázati felhívás ökopolitikai kisprojektek benyújtására

Az Ökopolisz Alapítvány pályázatot hirdet ökopolitikai célú kisprojektek támogatására. (A dokumentáció 2019. április 18-án frissült!)

1. A pályázat célja

Az Alapítvány (továbbiakban Támogató) jelen felhívás keretében a következő célok megvalósulását szeretné elősegíteni:

 • az ökopolitikai gondolkodásmód terjesztése;
 • az állampolgári felelősségérzet erősítése a fenntarthatóság iránt;
 • ökopolitikai alternatívák megfogalmazása;
 • az ökopolitika képviselete a döntéshozásban;
 • a társadalmi igazságosság és az állampolgári részvétel elősegítése;
 • a kritikus, önálló gondolkodás erősítése az állampolgárokban;
 • a manipulatív propagandával szembeni ellenálló képesség javítása a társadalomban.

2. A támogatható tevékenységek

Felhívásunk keretében az alábbi tevékenység típusokat kívánjuk támogatni:

 • szemléletformáló hatású rendezvények szervezése és megvalósítása;
 • online kommunikáció, saját szellemi termékek készítése (pl. mémek, klippek, vlog)
 • hírportál jellegű tevékenységek (elsősorban azok ökopolitikai része);
 • kiadványok készítése és eljuttatása a célcsoporthoz;
 • előadások, konferenciák, vitakörök szervezése és megvalósítása;
 • tudományos elemzés, kutatás, közvélemény-kutatás;

3. A támogatható szervezetek/magánszemélyek (a továbbiakban pályázók) köre

 • Belföldi nonprofit szervezetek (kivéve pártok, pártalapítványok, szakszervezetek, egyházak és kölcsönös biztosító egyesületek).
 • Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemélyek. Magánszemély pályázata esetén az elbírálásnál előnyt élveznek a közösségek által benyújtott pályázatok, még ha a közösség nem is jogi személy.

4. A támogatásban nem részesíthető pályázók

 • Azon pályázók, akik/amelyek korábban Támogató támogatásában részesültek és azt nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használták fel, továbbá az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget.
 • Azon pályázók, akik/amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely szervezetre az előző bekezdés érvényes.
 • Azon pályázók, akik/amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;
 • Azon pályázók, akiknek 60 napon túli adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása, továbbá a magyar államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása, valamint állami szerv vagy hatóság felé lejárt teljesítetlen kötelezettsége van.

5. A pénzügyi keretek

 • A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás mértéke maximum az elszámolható költségek 100%-a, melyből 75 % a Támogatási Szerződés aláírását követően előlegként, a fennmaradó 25 % a beszámoló elfogadása után utófinanszírozásként kerül kifizetésre.
 • Támogatási keretösszeg a 2019. december 31-ig: 30 000 000 Ft
 • A megpályázható támogatás alsó összeghatára 100 000 Ft, felső összeghatára 1 000 000 Ft.
 • Egy szervezet/magánszemély egy naptári évben egy pályázat támogatására jogosult jelen forrásból.

6. A támogatható kiadások

 • Általánosságban a projekt megvalósításához ténylegesen szükséges kiadások;
 • Személyi költségek, a támogatott tevékenységgel arányos és szükséges mértékben;
 • Terembérlet és a projekt egyéb költségeivel arányos kisebb vendéglátás költségei;
 • Szakértői díjak, amennyiben a szakértői tevékenység a támogatott tevékenységgel összefügg;
 • Egyéb szolgáltatások költsége;
 • A megvalósításhoz szükséges anyag és eszköz beszerzések.

7. A nem támogatható kiadások

 • A projekttel nem összefüggő költségek
 • A pályázó szervezet működtetésének költségei
  • Közüzemi költségek (mint villamosenergia fogyasztás, fűtés, víz/csatorna, közös költség)
  • Irodabérleti díj
  • Könyvviteli szolgáltatás díja
  • Fenntartási, karbantartási, javítási költségek
  • Bankköltség (bankszámla fenntartási költsége, banki forgalmi díjak)
  • Takarítási díj
 • Ingatlan felújítás, ingatlanvásárlás és ingatlanbővítés költségei
 • Jármű vásárlás
 • Késedelmi kamat, bírság, kamat költségek
 • Jövedéki termékek vásárlása

8. A finanszírozás módja

A Támogatási szerződés megkötését követően a támogatási összeg 75%-a előlegként kerül megfizetésre a Támogatott részére. A projekt megvalósítását követően a Támogatott által a projektre vonatkozóan készített tartalmi és pénzügyi beszámolónak a Támogató általi elfogadása után, a támogatási összeg fennmaradó 25%-a utólagos finanszírozással kerül megfizetésre a Támogatott részére.

9. A bírálati szempontok

A pályázatok elbírálásának három fő szempontja a következő:

 • Az ökopolitikai célok, szempontok érvényesülése, a projekt ökopolitikai aktualitása,
 • A költséghatékonyság (a költségek és az elért eredmények, az elért, illetve a tevékenységekbe bevont személyek aránya),
 • A projekt újszerűsége, ötletessége.

További szempontok, amelyeket javaslunk figyelembe venni a pályázatok készítésekor:

 • A projekt tevékenységek környezeti terhelések minimalizálása (közlekedés, hulladéktermelés).
 • Az egyes társadalmi csoportok közötti párbeszéd erősítése.

10. A pályázatok beadása

 • 2019. január 1-től folyamatosan.
 • A pályázatok feldolgozása: folyamatos
 • A pályázatok elbírálása négy részletben történik:
  2019. január 15. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. február 10-ig kerülnek elbírálásra
  2019. március 10. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. április 10-ig kerülnek elbírálásra
  2019. június 10. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. július 10-ig kerülnek elbírálásra
  2019. szeptember 10. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. október 10-ig kerülnek elbírálásra
 • Hiánypótlásra egyszer van lehetőség

Az alapítvány a pályázati felhívást követő naptól kezdve a felhívásban megadott határidőkig fogad be támogatásra irányuló kérelmeket. A támogatást kérő pályázatok beküldési határideje a pályázati felhívásban megjelölt határidő napján 24:00 óra. A késedelmesen beküldött pályázatokat az alapítvány a következő bírálati határidőn belül bírálja el.

11. A pályázatok beadásának módja

 • Elektronikus úton, a pályázati anyagnak a palyazat@okopoliszalapitvany.hu címre történő megküldésével, e-mail tárgya: ökopolitikai kisprojekt
 • A beadott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati űrlapot, a felelősségvállalási nyilatkozatot, a projekt megvalósítására vonatkozó hiánytalanul kitöltött költségvetést, az adatkezelési nyilatkozatot és az ÁFA nyilatkozatot (csak jogi személy esetén).

A pályázati űrlapot és mellékleteit, illetve a költségvetés kitöltéséhez rövid útmutatót talál honlapunkon.

12. A pályázatok elbírálása, támogatási döntések

Az alapítvány a támogatási kérelmek elbírálása során elsősorban az alábbi szempontokat mérlegeli:

 • összhangban van-e az alapítvány támogatási irányelveivel,
 • illeszkedik-e az aktuális pályázati felhívás céljaihoz,
 • kielégíti-e a meghatározott formai követelményeket,
 • a javasolt projekt a pályázatban leírt feltételekkel és határidőre reálisan megvalósítható-e,
 • a beérkezett többi pályázati kérelemmel is összevetve van-e rá elegendő támogatási keret.

Automatikusan elutasításra kerül a beérkezett pályázat, ha a következő feltételek bármelyike fennáll:

 • a pályázó a 4. pontban felsorolt támogatásban nem részesíthető pályázók közé tartozik,
 • a pályázó nem nyújtotta be, nem, vagy nem írta alá a pályázati nyilatkozatot,
 • a pályázó nem nyújtotta be, vagy nem teljes körűen töltötte ki a pályázati űrlapot és pályázati költségvetést,
 • a támogatási igény működési jellegű költségekre irányul.

Maximum három év időtartamra kizárhatja az alapítvány a pályázót az alapítvány támogatási programjából, amennyiben

 • bebizonyosodik, hogy valótlan adatok szolgáltatásával vagy más módon (pl. releváns adatok
  vagy körülmények eltitkolásával) félrevezette az alapítványt,
 • korábbi támogatásáról a támogatási szerződésben előírt módon nem számolt el,
 • beszámolóját az alapítvány a pályázónak felróható okból nem fogadta el,
 • az alapítvány a pályázóval kötött korábbi támogatási szerződéstől jogszerűen elállt.

Az alapítvány nem köteles a pályázati felhívásban kiírt teljes összeget odaítélni, valamint joga van a kért támogatási összegtől eltérő támogatási összeget odaítélni, vagy a támogatási összeg megítélését feltételekhez (így különösen például önrész, és/vagy más, a projekt megvalósításához szükséges finanszírozási forrás rendelkezésre állásának igazolásához) kötni. Az alapítvány nem ad támogatást működési költségekre és a pályázó által visszaigényelhető ÁFÁ-ra.

Az alapítvány legkésőbb a pályázati határidő napját követő 30 napon belül dönt a támogatásokról, és a döntést követő 1 héten belül értesíti a pályázókat döntéséről. Az alapítvány az elbírálás határidejét pályázati felhívásonként egy alkalommal, maximum 30 nappal – a pályázók értesítésével – meghosszabíthatja.

Érvényét veszti a támogatási döntés 60 nap elteltével azt követően, hogy a pályázó kézhez vette az alapítvány által megítélt támogatásról szóló értesítést, amennyiben ez alatt az idő alatt a pályázónak felróható okból nem kerül sor a támogatási szerződés megkötésére.

13. Támogatási szerződés

A támogatás folyósításának feltétele támogatási szerződés megkötése. A támogatási szerződés egyebek között tartalmazza a támogatott projekt jellemzőit, költségvetését, a pályázónak a projekt megvalósításával kapcsolatban vállalt, ellenőrizhető kötelezettségeit, rögzíti a támogatás összegét, szabályozza a megítélt támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának módját és időrendjét, valamint a nyilvánosságra hozással kapcsolatos jogok és kötelezettségek körét.
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a

 • Pályázati űrlap és mellékletei (felelősségvállalási nyilatkozat, költségvetés, adatkezelési nyilatkozat és jogi személy esetén az ÁFA nyilatkozat)
 • Banki felhatalmazó levél

14. A támogatás felhasználása, beszámolási kötelezettség

A megítélt támogatást az Ökopolisz Alapítvány vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja. A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontokban, minden esetben a támogatott pályázó bankszámlájára történő átutalással történik. A finanszírozás jellege 75 %-ban elő-, 25 %-ban utófinanszírozás, amelynek szerződés szerinti felhasználásáról a támogatottnak a projekt lezárultát követően 30 napon belül kell elszámolnia.
Projektidőszak vége 2019. december 31. Ezen időpontig kell lezárulnia minden beadott pályázati projektnek.

15. A támogatások nyilvánossága

Az alapítvány minden olyan pályázatot, melyet támogat, nyilvánosságra hoz a honlapján. Az alapítvány honlapja bemutatja a pályázót, a támogatott projekt megvalósításra elfogadott tervét, a megítélt támogatás összegét és a megvalósításról szóló jelentést. Ezzel párhuzamosan az alapítvány elvárja, hogy a támogatott megfelelő formában közzétegye az alapítvány támogatásának tényét és mértékét. A nyilvánosságra hozással és a közzététellel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket részletesen a támogatási szerződés szabályozza.

 

Budapest, 2018. december

 

A támogatott pályázók az Ökopolisz Alapítvány logóját erről a linkről tölthetik le a támogató megjelenítéséhez.

 

Ökopolisz pályázati felhívás 2019 Ökopolisz pályázati útmutató és tájékoztató 2019 Ökopolisz pályázati költségvetési táblázat Ökopolisz pályázati űrlap és mellékletek 2019 MAGÁNSZEMÉLY Ökopolisz pályázati űrlap és mellékletek 2019 JOGI SZEMÉLY