Pályázatok

Pályázati felhívás ökopolitikai kisprojektek benyújtására

Az Ökopolisz Alapítvány pályázatot hirdet ökopolitikai célú kisprojektek támogatására.

1. A pályázat célja

Az Alapítvány (továbbiakban Támogató) jelen felhívás keretében a következő célok megvalósulását szeretné elősegíteni:

 • az ökopolitikai gondolkodásmód terjesztése;
 • az állampolgári felelősségérzet erősítése a fenntarthatóság iránt;
 • ökopolitikai alternatívák megfogalmazása;
 • az ökopolitika képviselete a döntéshozásban;
 • a társadalmi igazságosság és az állampolgári részvétel elősegítése;
 • a kritikus, önálló gondolkodás erősítése az állampolgárokban;
 • a manipulatív propagandával szembeni ellenálló képesség javítása a társadalomban.

2. A támogatható tevékenységek

Felhívásunk keretében az alábbi tevékenység típusokat kívánjuk támogatni:

 • szemléletformáló hatású rendezvények szervezése és megvalósítása;
 • online kommunikáció, saját szellemi termékek készítése (pl. mémek, klippek, vlog)
 • hírportál jellegű tevékenységek (elsősorban azok ökopolitikai része);
 • kiadványok készítése és eljuttatása a célcsoporthoz;
 • előadások, konferenciák, vitakörök szervezése és megvalósítása;
 • tudományos elemzés, kutatás, közvélemény-kutatás;

3. A támogatható szervezetek/magánszemélyek (a továbbiakban pályázók) köre

 • Belföldi nonprofit szervezetek (kivéve pártok, pártalapítványok, szakszervezetek, egyházak és kölcsönös biztosító egyesületek).
 • Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemélyek. Magánszemély pályázata esetén az elbírálásnál előnyt élveznek a közösségek által benyújtott pályázatok, még ha a közösség nem is jogi személy.

4. A támogatásban nem részesíthető pályázók

 • Azon pályázók, akik/amelyek korábban Támogató támogatásában részesültek és azt nem a támogatási szerződésben foglaltak szerint használták fel, továbbá az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget.
 • Azon pályázók, akik/amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely szervezetre az előző bekezdés érvényes.
 • Azon pályázók, akik/amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban;
 • Azon pályázók, akiknek 60 napon túli adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása, továbbá a magyar államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása, valamint állami szerv vagy hatóság felé lejárt teljesítetlen kötelezettsége van.

5. A pénzügyi keretek

 • A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás mértéke maximum az elszámolható költségek 100%-a, melyből 75 % a Támogatási Szerződés aláírását követően előlegként, a fennmaradó 25 % a beszámoló elfogadása után utófinanszírozásként kerül kifizetésre.
 • Támogatási keretösszeg a 2019. december 31-ig: 30 000 000 Ft
 • A megpályázható támogatás alsó összeghatára 100 000 Ft, felső összeghatára 1 000 000 Ft.
 • Egy szervezet/magánszemély egy naptári évben egy pályázat támogatására jogosult jelen forrásból.

6. A támogatható kiadások

 • Általánosságban a projekt megvalósításához ténylegesen szükséges kiadások;
 • Személyi költségek, a támogatott tevékenységgel arányos és szükséges mértékben;
 • Terembérlet és a projekt egyéb költségeivel arányos kisebb vendéglátás költségei;
 • Szakértői díjak, amennyiben a szakértői tevékenység a támogatott tevékenységgel összefügg;
 • Egyéb szolgáltatások költsége;
 • A megvalósításhoz szükséges anyag és eszköz beszerzések.

7. A nem támogatható kiadások

 • A projekttel nem összefüggő költségek
 • A pályázó szervezet működtetésének költségei
  • Közüzemi költségek (mint villamosenergia fogyasztás, fűtés, víz/csatorna, közös költség)
  • Irodabérleti díj
  • Könyvviteli szolgáltatás díja
  • Fenntartási, karbantartási, javítási költségek
  • Bankköltség (bankszámla fenntartási költsége, banki forgalmi díjak)
  • Takarítási díj
 • Ingatlan felújítás, ingatlanvásárlás és ingatlanbővítés költségei
 • Jármű vásárlás
 • Késedelmi kamat, bírság, kamat költségek
 • Jövedéki termékek vásárlása

8. A finanszírozás módja

A Támogatási szerződés megkötését követően a támogatási összeg 75%-a előlegként kerül megfizetésre a Támogatott részére. A projekt megvalósítását követően a Támogatott által a projektre vonatkozóan készített tartalmi és pénzügyi beszámolónak a Támogató általi elfogadása után, a támogatási összeg fennmaradó 25%-a utólagos finanszírozással kerül megfizetésre a Támogatott részére.

9. A bírálati szempontok

A pályázatok elbírálásának három fő szempontja a következő:

 • Az ökopolitikai célok, szempontok érvényesülése, a projekt ökopolitikai aktualitása,
 • A költséghatékonyság (a költségek és az elért eredmények, az elért, illetve a tevékenységekbe bevont személyek aránya),
 • A projekt újszerűsége, ötletessége.

További szempontok, amelyeket javaslunk figyelembe venni a pályázatok készítésekor:

 • A projekt tevékenységek környezeti terhelések minimalizálása (közlekedés, hulladéktermelés).
 • Az egyes társadalmi csoportok közötti párbeszéd erősítése.

10. A pályázatok beadása

 • 2019. január 1-től folyamatosan.
 • A pályázatok feldolgozása: folyamatos
 • A pályázatok elbírálása négy részletben történik:
  2019. január 15. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. február 10-ig kerülnek elbírálásra
  2019. március 10. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. április 10-ig kerülnek elbírálásra
  2019. június 10. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. július 10-ig kerülnek elbírálásra
  2019. szeptember 10. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 2019. október 10-ig kerülnek elbírálásra
 • Hiánypótlásra egyszer van lehetőség

Az alapítvány a pályázati felhívást követő naptól kezdve a felhívásban megadott határidőkig fogad be támogatásra irányuló kérelmeket. A támogatást kérő pályázatok beküldési határideje a pályázati felhívásban megjelölt határidő napján 24:00 óra. A késedelmesen beküldött pályázatokat az alapítvány a következő bírálati határidőn belül bírálja el.

11. A pályázatok beadásának módja

 • Elektronikus úton, a pályázati anyagnak a palyazat@okopoliszalapitvany.hu címre történő megküldésével, e-mail tárgya: ökopolitikai kisprojekt
 • A beadott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati űrlapot, a felelősségvállalási nyilatkozatot, a projekt megvalósítására vonatkozó hiánytalanul kitöltött költségvetést, az adatkezelési nyilatkozatot és az ÁFA nyilatkozatot (csak jogi személy esetén).

A pályázati űrlapot és mellékleteit, illetve a költségvetés kitöltéséhez rövid útmutatót talál honlapunkon.

12. A pályázatok elbírálása, támogatási döntések

Az alapítvány a támogatási kérelmek elbírálása során elsősorban az alábbi szempontokat mérlegeli:

 • összhangban van-e az alapítvány támogatási irányelveivel,
 • illeszkedik-e az aktuális pályázati felhívás céljaihoz,
 • kielégíti-e a meghatározott formai követelményeket,
 • a javasolt projekt a pályázatban leírt feltételekkel és határidőre reálisan megvalósítható-e,
 • a beérkezett többi pályázati kérelemmel is összevetve van-e rá elegendő támogatási keret.

Automatikusan elutasításra kerül a beérkezett pályázat, ha a következő feltételek bármelyike fennáll:

 • a pályázó a 4. pontban felsorolt támogatásban nem részesíthető pályázók közé tartozik,
 • a pályázó nem nyújtotta be, nem, vagy nem írta alá a pályázati nyilatkozatot,
 • a pályázó nem nyújtotta be, vagy nem teljes körűen töltötte ki a pályázati űrlapot és pályázati költségvetést,
 • a támogatási igény működési jellegű költségekre irányul.

Maximum három év időtartamra kizárhatja az alapítvány a pályázót az alapítvány támogatási programjából, amennyiben

 • bebizonyosodik, hogy valótlan adatok szolgáltatásával vagy más módon (pl. releváns adatok
  vagy körülmények eltitkolásával) félrevezette az alapítványt,
 • korábbi támogatásáról a támogatási szerződésben előírt módon nem számolt el,
 • beszámolóját az alapítvány a pályázónak felróható okból nem fogadta el,
 • az alapítvány a pályázóval kötött korábbi támogatási szerződéstől jogszerűen elállt.

Az alapítvány nem köteles a pályázati felhívásban kiírt teljes összeget odaítélni, valamint joga van a kért támogatási összegtől eltérő támogatási összeget odaítélni, vagy a támogatási összeg megítélését feltételekhez (így különösen például önrész, és/vagy más, a projekt megvalósításához szükséges finanszírozási forrás rendelkezésre állásának igazolásához) kötni. Az alapítvány nem ad támogatást működési költségekre és a pályázó által visszaigényelhető ÁFÁ-ra.

Az alapítvány legkésőbb a pályázati határidő napját követő 30 napon belül dönt a támogatásokról, és a döntést követő 1 héten belül értesíti a pályázókat döntéséről. Az alapítvány az elbírálás határidejét pályázati felhívásonként egy alkalommal, maximum 30 nappal – a pályázók értesítésével – meghosszabíthatja.

Érvényét veszti a támogatási döntés 60 nap elteltével azt követően, hogy a pályázó kézhez vette az alapítvány által megítélt támogatásról szóló értesítést, amennyiben ez alatt az idő alatt a pályázónak felróható okból nem kerül sor a támogatási szerződés megkötésére.

13. Támogatási szerződés

A támogatás folyósításának feltétele támogatási szerződés megkötése. A támogatási szerződés egyebek között tartalmazza a támogatott projekt jellemzőit, költségvetését, a pályázónak a projekt megvalósításával kapcsolatban vállalt, ellenőrizhető kötelezettségeit, rögzíti a támogatás összegét, szabályozza a megítélt támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának módját és időrendjét, valamint a nyilvánosságra hozással kapcsolatos jogok és kötelezettségek körét.
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a

 • Pályázati űrlap és mellékletei (felelősségvállalási nyilatkozat, költségvetés, adatkezelési nyilatkozat és jogi személy esetén az ÁFA nyilatkozat)
 • Banki felhatalmazó levél

14. A támogatás felhasználása, beszámolási kötelezettség

A megítélt támogatást az Ökopolisz Alapítvány vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja. A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontokban, minden esetben a támogatott pályázó bankszámlájára történő átutalással történik. A finanszírozás jellege 75 %-ban elő-, 25 %-ban utófinanszírozás, amelynek szerződés szerinti felhasználásáról a támogatottnak a projekt lezárultát követően 30 napon belül kell elszámolnia.
Projektidőszak vége 2019. december 31. Ezen időpontig kell lezárulnia minden beadott pályázati projektnek.

15. A támogatások nyilvánossága

Az alapítvány minden olyan pályázatot, melyet támogat, nyilvánosságra hoz a honlapján. Az alapítvány honlapja bemutatja a pályázót, a támogatott projekt megvalósításra elfogadott tervét, a megítélt támogatás összegét és a megvalósításról szóló jelentést. Ezzel párhuzamosan az alapítvány elvárja, hogy a támogatott megfelelő formában közzétegye az alapítvány támogatásának tényét és mértékét. A nyilvánosságra hozással és a közzététellel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket részletesen a támogatási szerződés szabályozza.

 

Budapest, 2018. december

Ökopolisz pályázati felhívás ökopolitikai kisprojektek benyújtására, 2019 Ökopolisz pályázat - útmutató és tájékoztató Ökopolisz pályázat - Űrlap és mellékletek JOGI SZEMÉLYNEK Ökopolisz pályázat - Űrlap és mellékletek MAGÁNSZEMÉLYNEK Ökopolisz pályázat - Költségvetési táblázat